Team Lübecker Straße 6 2018-02-18T10:43:16+00:00

Team Lübecker Straße 6

Hausleitung Wohnungslosenunterkunft Berlin Lübecker Str.Evelin Brand
Hausleitung

Lübecker Str.6 10559 Berlin
Tel: 030 39 84 01 40
Fax: 030 39 84 01 43
E-Mail: e.brand@berliner-wohnplattform.de

wache wohnungslosenunterkunft berlin lübecker strWache Haus
Lübecker Str.6 10559 Berlin

Tel. 030 398 40 142
wache.haus6@berliner-wohnplattform.de

Team Lübecker Straße 6